nasza misja

spis
treści

polskie miasta w Internecie

kontakt

nasi partnerzy

 

Sadki, czyli rozwój zrównoważony

"Panorama Polskich Miast i Gmin" rozmawia z Wójtem Gminy Sadki Zygmuntem Henrykiem Gliszczyńskim

- Samorząd opracowuje Plan Rozwoju Lokalnego. Jakie najważniejsze sprawy uwzględnia on na lata najbliższe?
- Do najważniejszych, priorytetowych przedsięwzięć zaliczamy dokończenie rozpoczętej w 1988 roku budowy Gminnego Ośrodka Kultury. Jest to obiekt wstanie surowym otwartym. Koszt całkowity zamknie się kwotą ok. 4 mln złotych.
Drugim ważnym zadaniem jest kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej. W prowadzonej przez samorząd polityce przyjmujemy zasadę zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości położonych na terenie gminy. Poza realizacją Planu Rozwoju Lokalnego wspieramy wszelkie inicjatywy lokalne, które wpisują się wpolitykę gospodarczą gminy.


Rzeka Rokitka

 

Urząd Gminy Sadki
ul. Mickiewicza 6
89-110 Sadki
tel. (0-52) 385 07 81,
385 07 89, 385 07 26
fax (0-52) 386 08 23
www.sadki.pl

- Czy budżet przyjęty na rok bieżący zapewni realizację ambitnych planów? W jaki sposób gmina chce skorzystać z Funduszy Strukturalnych i Odnowy Wsi?
- W tegorocznym budżecie, ze środków własnych, na inwestycje przeznaczamy kwotę 1.565.000 złotych. Stanowi to 12,4% ogółu zaplanowanych wydatków. Nie jest to jednak kwota, która rozwiąże wszystkie problemy inwestycyjne gminy. Szansą są środki, które uda się pozyskać z zewnątrz, stąd m.in. w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile złożyliśmy projekt "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" o dofinansowanie zFunduszu Spójności. Aktualnie trwa opracowywanie Studium Wykonalności, a raport końcowy pokaże, jakie mamy szanse na pozyskanie środków na realizację zgłoszonego przez nas zakresu rzeczowego - budowy kanalizacji o wartości ponad 9,25 mln złotych.
Przygotowujemy także wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych - na niektóre zadania posiadamy już dokumentację techniczno-kosztorysową.
W poprzedniej edycji SPO - w działaniu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 240 tys. zł na projekt pn. "Budowa boisk sportowych i modernizacja świetlic wiejskich". Obejmował on zagospodarowanie w pięciu miejscowościach terenów na cele sportowo-rekreacyjne oraz modernizację jednej świetlicy wiejskiej. Również w roku bieżącym zamierzamy złożyć wniosek do kolejnej edycji programu.


Kościół w Sadkach

- Czy w planach perspektywicznych uwzględnia się objazd dla wsi Sadki, bowiem jej ulice położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10, co jest istotnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców?
- W ramach modernizacji drogi krajowej nr 10 do parametrów drogi ekspresowej przewidywane jest pobudowanie na terenie gminy dwóch obwodnic: dla miejscowości Sadki i Mrozowo. Jest to związane przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców. Droga ta dzieli centralnie miejscowość Sadki na dwie części, a to powoduje konieczność nieustannego przemieszczania się mieszkańców z jednej strony jezdni na drugą. Nie bez znaczenia są także kwestie związane z ochroną środowiska.
- Mocną stroną gminy jest położenie nad brzegiem malowniczej Noteci, posiadanie wielu zabytków, dużych rezerw siły roboczej, dobrych warunków glebowych i rozwiniętego zaplecza dla przetwórstwa. Jak korzystając ztych zasobów gmina wspiera rozwój przedsiębiorczości lokalnej?
- W ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich gmina chce wykorzystać potencjał turystyczny Noteci. Wspólnie z innymi samorządami i instytucjami prowadzimy działania mające na celu poprawę żeglowności rzeki, a wtedy rejsy po rzece mogłyby stać się atrakcją turystyczną. Liczymy też, że w końcu rozpocznie się remont zespołu parkowo-pałacowego w Samostrzelu.
W zakresie pomocy przedsiębiorcom korzystamy przede wszystkim z posiadanych przez samorząd instrumentów prawnych. W zakresie polityki przestrzennej - wydzielamy i uzbrajamy tereny pod budownictwo, a w zakresie polityki podatkowej - wprowadzono ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Ważnym elementem jest także sprawna i pomocna przedsiębiorcy administracja samorządowa.